גלית פלר

תפקיד: מורה לפסיכולוגיה ואזרחות בחטיבה העליונה

כמורה לאזרחות ופסיכולוגיה, חשוב לי לחשוף את תלמידיי ותלמידותיי להתפתחות האדם בכל שלבי חייו, לפתח כישורי חשיבה בקורתית ולחנך לאזרחות טובה וערכים דמוקרטיים שעליהם מבוסס המשטר במדינת ישראל. אני מאמינה בחוויית למידה ופדגוגיה דיונית, גישה דיאלוגית כדרך חיים המתהווה בתוך תהליך הלמידה.

גלית פלר