מסמך הסכמות לעיצוב אורח חיים הדדי מיטבי בתיכון עירוני ד' (להלן, ה"תקנון")

תיכון עירוני ד' הוא מקום מפגש משמעותי לתלמידיו, למוריו, לקהילה ולכל הבאים בשעריו.

כל אלה נדרשים ומתחייבים לקיים, לשמר ולטפח אורח חיים המושתת על כבוד הדדי,

סובלנות, הידברות, שיתופיות והכרה בזכויות השוות של הזולת.

מטרת מסמך זה היא להסדיר את התנהלות חיי היום-יום בבית הספר כדי להבטיח סביבת

חיים ולימודים בטוחה ומוגנת, ראויה ומכבדת, הגונה והוגנת.

 

שמירה על כבוד הזולת, גופו, רכושו ורכוש משותף

 1. כל שימוש באלימות כלפי אדם או רכוש (אישי או ציבורי) בבית הספר ובמהלך כל פעילות הקשורה לבית הספר, לרבות פעילויות חוץ בית-ספריות, הוא פסול מיסודו. תלמידים שנהגו באלימות כלפי אדם או כלפי רכוש )לרבות השחתה ונטילת רכוש ללא הסכמת בעליו(, יורחקו מבית הספר לתקופה של בין יום לימודים לשלושה ימים, לאחר שניתנה להם הזדמנות להשמיע את גרסתם ולאחר יידוע הוריהם. מנהלות שכבה רשאיות להרחיק תלמידים מיום לימודים אחד.
  מנהלות חטיבה רשאיות להרחיק תלמידים לתקופה של עד שלושה ימים. מנהל בית הספר רשאי להרחיק תלמידים לתקופה ממושכת יותר, לפי חוק זכויות התלמיד.
 2. הערכת ההתנהגות בתעודה של תלמידים שנהגו באלימות, תפחת בהתאם לחומרת המעשה.
 3. תלמידים שנהגו באלימות והורחקו מלימודים, לא יוכלו לשמש כנציגים של חבריהם או של בית הספר בשום פורום רשמי, לפחות עד תום המחצית שבה התרחש האירוע.
 4. תלמידים שפגעו ברכוש אישי או ציבורי, יידרשו לשאת בנטל תיקונו או החזרתו למצבו המקורי, בין בתשלום ובין בביצוע התיקון באופן מעשי.
 5. בית הספר רשאי להפעיל סעיף זה גם לגבי תלמידים שהיו מעורבים באירוע אלים מחוצה לו ו/או מעבר לשעות הלימודים.

ב. נוכחות סדירה ועמידה בזמנים

ככלל, נוכחות סדירה בבית הספר היא אמצעי חיוני לתפקוד תקין, והיא מוסדרת בחוק חינוך חובה החל על כל תלמידי בית הספר. חובת הנוכחות כוללת נוכחות סדירה ומלאה בשיעורים במהלך יום הלימודים ובכל פעילות חינוכית בתוך בית הספר ומחוצה לו )אירועי תרבות, טקסים, ימי שיא, טיולים, סיורים, סדנאות, ימי ציון וכיוצ"ב(.

 1. "שיטת המנות" כהגדרתה בחוזר מנכ"ל משרד החינוך תשס"ח 8/א' – מחייבת מורים ותלמידים.
 2. היעדרויות המגובות באישור רפואי (עד ארבעה ימים ניתן להצדיק על ידי אישור הורים(, אישור צבא או אישור בגין פעילות בית ספרית/ לימודית/ חברתית/ ספורטיבית, נסיבות אישיות מיוחדות שאושרו ע"י מנהלת השכבה, ייחשבו כהיעדרויות מוצדקות ויוצדקו על ידי המחנכים.
 3. יודגש ויובהר כי משרד החינוך אוסר על יציאה לחופשות שלא במסגרת חופשות רשמיות. הורה לתלמיד המעוניין לצאת עימו לחופשה שלא מן המניין, מחויב ליידע בכתב את המפקחת על בית הספר עם העתק למנהל בית הספר, לפחות 15 ימים מראש. תלמידים ששהו בחופשה שלא מן המניין, היעדרויותיהם לא יוצדקו. והיה ונעדרו מאירוע/י הערכה ומבחנים, לא יהיו זכאים להיבחן במועד חלופי. הציון החסר ישוקלל בציון בתעודה, לפי שיקול דעת של הצוות החינוכי והנהלת בית הספר ובהתאם לנסיבות.
 4. שיעור מתחיל ומסתיים בזמן שנקבע בהתאם למערכת השעות. תלמידים שאיחרו, ימתינו בשקט עשר דקות מחוץ לכיתה. לאחר המתנה של עשר דקות מחוץ לכיתה, ייכנסו בצורה מרוכזת לשיעור. תלמידים שהגיעו לשיעור באיחור של למעלה מעשר דקות, יורשו להיכנס לשיעור, והאירוע ייחשב כהיעדרות בלתי מוצדקת.

ג. התנהלות בשיעורים

 1. תלמידים ומורים יתנהלו אלה עם אלה בסובלנות, תוך שמירה על כבוד הדדי.
 2. על התלמידים להישמע להוראות המורים, וככל שיחושו שנגרם להם עוול, תינתן להם זכות להביע את דעתם בתום השיעור בפני המורה/ המחנך/ ההנהלה/ מועצת התלמידים.
 3. לא יתקיים שיעור בכיתה מלוכלכת. ניקיון הכיתה הוא באחריות התלמידים הלומדים בה בשיעור נתון, ויסתיים לפני תחילת כל שיעור.
 4. אין להשתמש בטלפונים ניידים במהלך שיעור. לצורכי קריאת ספרים דיגיטליים מותר שימוש בטאבלטים ובמחשבים אישיים בלבד. לאורך כל זמן השיעור יהיו טלפונים ניידים כבויים ומחוץ להישג ידם של התלמידים. כל שימוש בטלפון נייד, לרבות הנחתו על השולחן יירשם כהפרעה.
 5. במהלך שיעור תתאפשר יציאת תלמידים לשירותים בהתאם לצורך ומבלי לשבש את מהלכו.
 6. הוצאת תלמידים מכיתה במהלך שיעור מסיבות משמעתיות תיעשה רק במקרים שבהם המורה אינו יכול להמשיך בשגרת השיעור. המורים ישאפו לצמצם אירועים אלה למינימום. תלמידים שהוצאו משיעור, חייבים לפנות מיד למחנך/ מנהלת השכבה/ יועצת/ מנהלת החטיבה, או ימתינו למי מהם ליד חדרו/ה. אם אירועים מסוג זה יחזרו על עצמם, ידווח האירוע להורים. במקרים קיצוניים תישקל גם הרחקת התלמיד ממספר שיעורים או העברתו לכיתה או לקבוצת לימוד אחרת.

ד. אירועי הערכה

 1. לוח מבחנים יפורסם מראש במערכת סמרט סקול לכל התלמידים ולהוריהם בתחילת כל מחצית.
 2. לא יתקיימו יותר משלושה מבחנים בשבוע אחד (ימים א'-ו(.
 3. לא יתקיימו מבחנים בימים רצופים.
 4. מבחנים יוחזרו עד שבועיים מיום הבחינה, ובמקצועות רבי מלל בחטיבה העליונה בתוך שלושה שבועות ממועד הבחינה. עבודות יוחזרו עד שלושה שבועות מיום הגשתן.
 5. מבחני מועדי ב' יתקיימו במועדים שיפורסמו מראש בלוחות המבחנים. היעדרות מבחינה בשל חופשה או סיבה בלתי מוצדקת אחרת, תמנע אפשרות לגשת למועד ב'.
 6. בוחן/הכתבה הוא אירוע הערכה שמטרתו לבדוק את מידת השליטה של התלמידים בחומר שנלמד בפרק זמן של עד שלושה שיעורים אחרונים. אין להודיע מראש על קיומו של בוחן. אורכו של בוחן לא יעלה על 15 דקות, כולל הארכת זמן. משקלו של בוחן בציון הסופי בתעודה לא יעלה על 10% . לא יתקיימו בחנים חוזרים. ניתן לקיים בוחן ביום שבו מתקיימת בחינה.
 7. תלמידים שנחשדו באי שמירה על טֹהר הבחינות, יוזהרו על ידי המורה בדיסקרטיות, ויהיו רשאים להמשיך את אירוע ההערכה. בסיומו יתקיים בירור באמצעות רכזת השכבה. תלמידים שאירוע הערכה שלהם נפסל בעקבות העתקה, יקבלו בו ציון שלילי. כמו כן הם לא יהיו זכאים למועד חלופי, ובתעודתם תופיע הערת התנהגות מתאימה. יודגש כי להעתקה בבחינות מתכונת או בגרות עלולות להיות השלכות מרחיקות לכת על הזכאות לתעודת בגרות.

ה. התאמות לימודיות

 1. התאמות לימודיות יינתנו לתלמידים על פי הקריטריונים שקבע משרד החינוך ובאישור ועדות התאמות מטעמו. בית הספר אינו מוסמך לאשר התאמות לתלמידים, למעט הארכת זמן של עד 25% . קבלת כל התאמה אחרת נתונה לשיקול דעת בלעדי של משרד החינוך.
 2. בית הספר יעשה כל מאמץ להגיש ערר על החלטת הוועדה, אם תימצא עילה סבירה לכך, ואם תהיה סבירות לקבלת הערר.
 3. אחריותם של המורים להיות מודעים להתאמות של תלמידיהם ולפעול במסירות על מנת ליישמן.
 4. חיוני שתלמיד והוריו יידעו את יועצת השכבה על קיומו של אבחון רשמי או שינויים החלים בו. כמו כן עליהם להמציא לידי היועצת כל מסמך רלוונטי לנושא, הנמצא ברשותם או הגיע לידיהם.
 5. אחריותם של התלמידים )ובמקרה הצורך גם של הוריהם( להצטייד מראש בכל הציוד לו הם זקוקים לכל השיעורים ולכל אירוע הערכה )מילונית, מחשב נייד, מחשבון וכיוצ"ב.( תלמידים המעדיפים לוותר על הקלות והתאמות לימודיות, יחתמו לצד הוריהם בנוכחות המחנך/ מנהלת השכבה/ יועצת על טופס ויתור מתאים במקצוע או במקצועות רלוונטיים. תוקף הויתור לשנת לימודים אחת, ולא ניתן יהיה לבטלו לפני סיומה של אותה שנה.

ו. מראה, הופעה וקוד לבוש

בית הספר הינו מוסד ציבורי, וכל הבאים בשעריו, נדרשים לכבד זאת הן בהתנהלותם והן באופן לבושם, כנהוג וכמקובל במוסדות ציבור אחרים. קוד הלבוש מכוון לבנים ולבנות גם יחד.

 1. כל תלמיד ותלמידה נדרשים לבחון את הופעתם טרם הגעתם לבית הספר ולהפעיל אחריות, בגרות ושיקול דעת.
 2. יש להגיע לבית הספר בחולצות בעלות שרוולים המכסים את הכתפיים ואת חגורת המכנסיים. אין להגיע בגופיות, בבגדים גזורים וחושפניים, בחולצות בטן, בחולצות רחבות מחשוף ובבגדים החושפים פריטי לבוש תחתונים.
 3. לשיעורי חינוך גופני יש להגיע בלבוש המותאם לפעילות גופנית, לרבות נעלי ספורט.
 4. מורים ואנשי צוות רשאים להעיר על הופעה בלתי הולמת באופן דיסקרטי ובצורה מכבדת. כמו כן שמורה לצוות החינוכי הזכות לבקש מתלמיד שהפר את קוד הלבוש, להשתמש בבגד חלופי שיסופק לו בבית הספר. במקרה הצורך ובאישור מנהלת חטיבה ניתן גם להחזיר תלמיד לביתו במטרה לשוב לבית הספר בתלבושת הולמת.
 5. כל הופעה בלבוש בלתי הולם תירשם ותתועד. החל מההפרה השנייה של קוד הלבוש תופחת דרגה אחת מהערכת ההתנהגות של התלמיד בתעודה. כל האמור בסעיף זה חל גם על תלמידים המגיעים לבית הספר רק לפרק זמן קצר לצורכי פגישה, בחינה, שיעור תגבור או כל סיבה אחרת.

מתאים לא מתאים לבית הספר

ז. כללי

 1. על פי חוק, חל על כל אדם איסור לעשן בתחומי בית הספר כולו – במבנים, בשירותים, בחצרות, במגרשים או בכל מקום אחר. חל איסור לעשן גם בכל פעילות בית ספרית המתקיימת מחוצה לו. תלמיד שיעשן בשטח בית הספר או במהלך פעילות בית ספרית, יורחק לאלתר מיום לימודים אחד, ואם המעשה יישנה, אף ליותר מכך.
 2. חל איסור מוחלט על הבאה או צריכה של אלכוהול לסוגיו, לרבות משקאות אנרגיה בכל שטח בית הספר ובכל פעילות הקשורה לבית הספר או מטעמו. האיסור חל גם על תלמידים בגירים, שגילם מעל 18 שנים. תלמיד שצרך אלכוהול בפעילות בית ספרית, יורחק לאלתר משלושה ימי לימודים, ולא יוכל להשתתף בכל פעילות חוץ בית ספרית, לפחות עד סוף אותה שנת לימודים.

 

מסמך ההסכמות מנוסח ברובו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ומתייחס בשוויון מלא לתלמידות ולתלמידים כאחד.
המסמך נוסח על ידי קבוצה של תלמידים, הורים ומורים שנבחרו על-ידי עמיתיהם בשנת הלימודים תשע"ה, והותאם מחדש על ידי קבוצה של תלמידים, הורים ומורים שנבחרו על– ידי עמיתיהם לקראת שנת הלימודים תשע"ט.

 

"אין לך חופש הראוי לשמו, אלא זה המרשה לנו לבקש

את טובתנו לפי דרכנו, כל זמן שאיננו מנסים למנוע

מאחרים את טובתם או להפריע למאמציהם להשיגה".

ג'. ס. מיל